รายละเอียดรางวัล ประเภทรายการ

รางวัลทีวีสีขาว ประเภทรายการ 9 รางวัล

ผู้ชนะจะได้รับตัวรางวัล, ใบประกาศเกียรติคุณและ เงินรางวัลละ 200,000 บาท

1. รายการ ข่าวดีเด่น

2. รายการ สารคดีดีเด่น

3. รายการ กีฬาสร้างสรรค์ดีเด่น

4. รายการ สำหรับเด็กดีเด่น

5. รายการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

6. รายการ ปกิณกะดีเด่น

7. รายการ ส่งเสริมการศึกษาหรือเทคโนโลยีดีเด่น

8. รายการ ละครชุดสร้างสรรค์ดีเด่น

9. รายการ ละครดีเด่น

 

รายละเอียด เกี่ยวกับโครงการ “รางวัลทีวีสีขาว”

     1. เป็นผลงานผลิตภายในประเทศที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ซึ่งออกอากาศระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561

     2. เป็นรายการที่ไม่มีการลอกเลียนแบบจากที่อื่น และห้ามนำผลงานที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาแก้ไขดัดแปลง ในกรณีที่มีการตรวจพบหรือมีผู้ทักท้วงภายหลังว่ามีการลอกเลียนแบบจากที่อื่น คณะกรรมการฯ ขอตัดสิทธิการรับรางวัลต่าง ๆ ทันที

     3.การพิจารณาผลงานประเภทรายการ

  •         3.1 จากการนำเสนอของคณะทำงานโครงการ “รางวัลทีวีสีขาว”
  •         3.2 จากคำแนะนำของสำนักผังและเนื้อหารายการฯ สำนักงาน กสทช.
  •         3.3 จากการสมัครของผู้ผลิตรายการ, ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล,และบุคคลนั้น ๆ โดยสามารถกรอกใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.whitetvaward.com โดยไม่จำกัดจำนวนและไม่มีค่าสมัครใด ๆ

     4. การพิจารณาตัดสิน

  •         4.1 โดยคณะกรรมการคัดเลือกจำนวน 9 ท่าน.
  •         4.2 โดยคณะกรรมการตัดสินจำนวน 9 ท่าน.

 

หมายเหตุ. รายละเอียดดังกล่าวโครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม