คณะกรรมการคัดเลือก

รศ. ดร. บุษบา สุธีธร

 • อาจารย์ประจา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • คณะกรรมการตัดสินรางวัลโทรทัศน์ทองคาประเภทพิธีกร
 • อดีตคณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ
 • อดีตคณะอนุกรรมการพิจารณาทิศทางและพัฒนาการของรายการ บมจ. อสมท.

อาจารย์กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร

 • อาจารย์ประจากลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารสาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สอนวิชาภาพถ่าย วิชากระบวนการเบื้องหลังการผลิตภาพยนตร์และภาพถ่ายในระบบดิจิตอล
 • วิทยากรอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้น ให้กับโครงการ “อนาคตสื่อ อนาคตชุมชน” จัดโดยสานักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์์

อาจารย์สมยศ สุขขัง

 • อาจารย์พิเศษ/วิทยากรด้านผู้ประกาศ ผู้ดาเนินรายการ การพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking)
 • อดีตหัวหน้าภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • กรรมการพิจารณารางวัลโทรทัศน์ทองคา ประเภทผู้พากย์และผู้บรรยาย
 • กรรมการทดสอบผู้ประกาศภาษาไทย (ภาคกลาง) กรมประชาสัมพันธ์

ผศ. ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์

 • อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • มีผลงานการวิจัยและบทความเชิงวิชาการด้านสื่อสารมวลชนมากมาย
 • เป็นกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลโทรทัศน์ทองคา ประเภทผู้พากษ์และบรรยาย
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินรางวัลโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว

คุณอารีย์ ป้องสีดา

 • ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สานักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 • คณะอนุกรรมการ และคณะทางานในคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ
 • คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9
 • การประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ผศ. ดร. ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค

 • ผู้อานวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกากับภาพยนตร์และโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • กรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณอัจฉรา บุนนาค นววงศ์

 • กรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • คณะกรรมการตัดสินรางวัลโทรทัศน์ทองคาชุดละคร
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายชื่อสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในรัชกาลที่ ๙ กระทรวงวัฒนธรรม
 • มีผลงานด้านวิทยุโทรทัศน์ ทั้งงานด้านผู้ประกาศ ดีเจ ผู้จัดรายการวิทยุ พิธีกรรายการทีวี ผู้เขียนบทสารดีโทรทัศน์ ผู้ควบคุมการผลิตรายการโทรทัศน์ และผู้ชานาญการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์

ผศ.วันชัย ธนะวังน้อย

 • อดีตอาจารย์ประจาคณะวารสารศาตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ สอนเขียนบทและผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ การพูดการละครและดนตรี
 • อดีต ผู้ประกาศข่าวททบ.๕ ลงเสียงสปอต นักเขียน และนักแสดงอิสระ

ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

 • อาจารย์ประจาภาควิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ความสนใจ : นิเวศสื่อด้านข่าว สื่อกับการขับเคลื่อนทางสังคม การสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์

คณะกรรมการตัดสิน

คุณกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิณ

 • นักวิจารณ์บันเทิงอาวุโส ด้านวรรณกรรม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ละครเวที ดนตรี ฯลฯ
 • เป็นอาจารย์สอนทางด้านบันเทิงต่างๆในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง

คุณดารง พุฒตาล

 • ผู้จัดรายการโทรทัศน์ และ พิธีกรรายการโทรทัศน์มากมาย
 • เป็นผู้บรรยาย เรื่องการใช้ภาษาไทย สาหรับโฆษก พิธีกร และผู้ผลิตรายการวิทยุ และโทรทัศน์ให้กับกรมประชาสัมพันธ์ และสมาคมวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
 • ได้รับรางวัล “เมขลา” ในฐานะพิธีกรดีเด่นเป็นคนแรก
 • ได้รับรางวัลเกียรติยศคนทีวี รางวัลโทรทัศน์ทองคา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

 • คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มีผลงานทางด้านวิจัยมากมาย เคยเป็นกรรมการตัดสินรางวัลเมขลา รางวัลโทรทัศน์ทองคา

รศ. อรนุช เลิศจรรยารักษ์

 • อดีตรองคณบดี คณะวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงวัฒนธรรมในการพิจารณารายชื่อละครโทรทัศน์ไทย ในสมัยรัชการที่ 9์
 • ได้รับรางวัลผู้เขียนตาราจากการเขียนหนังสือเรื่อง การเขียนบทวิทยุ โทรทัศน์ สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ. ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ

 • อดีตคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
 • เคยเป็นกรรมการตัดสินรางวัลบันเทิงหลายรางวัล รวมทั้ง รางวัลโทรทัศน์ทองคา

คุณนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ

 • นักแสดงโทรทัศน์มาแต่สมัย ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม มีผลงานการแสดงมากมายมาจนปัจจุบัน
 • เคยได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคา เกียรติยศคนทีวี และรางวัลเชิดชูผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติ

คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา

 • กวีซีไรท์ ปี 2532
 • มีผลงานทางด้านวรรณกรรม
 • การจัดทาบทบรรยายภาพยนตร์ และ อื่นๆ อีกมากมาย
 • ทากิจกรรมสังคมหลายโครงการในปัจจุบัน

ดร.ประภาส นวลเนตร

 • อาจารย์ประจา สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวิชาชีพสื่อสารมวลชน สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • กรรมการตัดสินรางวัลโทรทัศน์ทองคา รางวัลสุพรรณหงส์ทองคา
 • กรรมการสภาตรวจพิจารณาภาพยนตร์แห่งชาติ
 • อาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ

คุณยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

 • ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • คณะกรรมการตัดสินรางวัล Nine Entertain Award
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์