งานแถลงข่าว WHITETV AWARD ทีวีสีขาว

Posted on 23rd Aug 2018

“ทีวีสีขาว” เปิดตัวคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลรางวัล

พร้อมเปิดตัว “ดอกไพล” สัญลักษณ์รางวัลทีวีสีขาว
ย้ำเพิ่มการมอบเงินรางวัลรวม 2.7 ล้านบาท เพื่อเป็นกำลังใจแก่ รายการดีเด่น และบุคคลดีเด่น 

 มูลนิธิจำนง รังสิกุล ผู้ดำเนินการจัดโครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” แถลงเปิดตัวคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือก และตัดสินรางวัลทีวีสีขาว 18 คน พร้อมเปิดตัวรางวัลทีวีสีขาวที่ใช้ “ดอกไพล” เป็นสัญลักษณ์ซึ่งออกแบบโดยประติมากรชั้นครู ย้ำสร้างมิติใหม่ของการมอบรางวัลดีเด่นให้วงการโทรทัศน์ดิจิทัลของเมืองไทย ด้วยการมอบเงินรางวัลรวม 2.7 ล้านบาทให้แก่ รายการโทรทัศน์ดีเด่น 9 รางวัล และบุคคลากรดีเด่นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังวงการโทรทัศน์อีก 9 รางวัล กำหนดจัดงานประกาศผลรางวัลทีวีสีขาวเดือนธันวาคมนี้

ภาพงานแถลงข่าว WHITETV AWARD ทีวี สีขาว

นายพยงค์ คชาลัย ประธานมูลนิธิจำนง รังสิกุล เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2541 เพื่อเป็นที่ระลึกแด่อาจารย์จำนง รังสิกุล ผู้เป็น “ปูชนียบุคคลของวงการโทรทัศน์ไทย” มูลนิธิฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการโทรทัศน์การผลิตเนื้อหารายการตลอดจนมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ประกอบกิจการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นเป็น 26 ช่องในปัจจุบัน จึง
จัดทำโครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลส่งเสริมการผลิตรายการโทรทัศน์ให้มีคุณภาพ ให้ผู้รับชมได้รับสาระประโยชน์ และความเพลิดเพลิน และให้เกิดการแข่งขันการผลิตเนื้อหาสาระของรายการ และการประกอบกิจการโทรทัศน์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ มูลนิธิฯได้รับการ
สนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ สาธารณะ หรือ กองทุน กสทช. ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ด้าน นายนคร วีระประวัติ รองประธานมูลนิธิจำนง รังสิกุล ในฐานะหัวหน้าโครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” เปิดเผยถึงรายละเอียดว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กำลังใจแก่ผู้ผลิตรายการและบุคลากรในวงการโทรทัศน์ระบบดิจิตัล ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานยิ่งๆขึ้นไป นอกเหนือจากการได้รับรางวัลทีวีสีขาวและใบประกาศเกียรติคุณแล้ว โครงการฯจะมีการมอบรางวัลเป็นเงินสดให้ด้วย โดยแบ่งเป็นประเภทรายการดีเด่น 9 รางวัลๆ ละ 200,000บาท และประเภทบุคคลดีเด่น 9 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 2,700,000 บาท โดยจะพิจารณาจากผลงานที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล 26 ช่อง (22 สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล + 4 สถานี โทรทัศน์สาธารณะ) ที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

โดยจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอาชีพ เป็นผู้คัดเลือกและตัดสิน ประกอบด้วย

คณะกรรมการคัดเลือก 9 คน ได้แก่
รศ.ดร. บุษบา สุธีธร, ผศ.ดร. วิไลวรรณ จงวิไลเกษม, อาจารย์กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร, อาจารย์สมยศ สุขัง, ผศ.ดร. ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์, คุณอารีย์ ป้องสีดา, คุณอัจฉรา บุนนาค นววงศ์, ผศ.ดร. ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค และ ผศ. วันชัย ธนะวังน้อย

คณะกรรมการตัดสิน 9 คน ได้แก่
คุณกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน, คุณดำรง พุฒตาล, ศ.ดร. ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, รศ. อรนุช เลิศจรรยารักษ์, รศ. ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ,
คุณนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ, คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา, ดร. ประภาส นวลเนตร และ คุณยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

 ทั้งนี้รางวัลทีวีสีขาว ซึ่งใช้ “ดอกไพลบนฐานสี่แฉก” เป็นสัญลักษณ์ของตัวรางวัล ได้รับการออกแบบโดย อ.ธวัชชัย ศรีสมเพ็ชร ประติมากรผู้สร้างสรรค์ผลงานทรงคุณค่ากว่า 40 ปี ผลงานที่สำคัญ เช่น เศียรพระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พระบรมราชานุสาวรีย์ขนาดใหญ่ จำนวนกว่า 30 ผลงาน ประดิษฐานตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างแพร่หลาย โดยตัวรางวัลดังกล่าวมีความหมายสื่อถึง ฐานสี่แฉก หมายถึงไทยโทรทัศน์ช่องสี่บางขุนพรหม จุดกำเนิดอันมั่นคงของทีวีไทย ดอกไพลบนฐานเป็นสัญลักษณ์ของโทรทัศน์ไทยที่ขยายตัวออกไปหลายสิบช่อง ดุจเดียวกับกลีบเลี้ยงอันมากมายของดอกไพล และการที่ไพลเติบโตอย่างบริสุทธิ์ปราศจากมลทินของสารเคมี เป็นยารักษาโรคได้หลายชนิด ก็เฉกเช่นเดียวกับรางวัลที่วีสีขาวที่มอบให้แก่บุคคลที่สร้างสรรค์รายการจรรโลงสังคม เพาะบ่มจิตใจผู้ดูให้เบ่งบานอย่างบริสุทธิ์ และแข็งแรง ปลายแหลมของดอกไพล สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ใสสะอาด มุ่งสู่ความสูงส่ง และดีงามอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

สำหรับ รางวัลประเภทรายการดีเด่น 9 รางวัลได้แก่
รายการข่าวดีเด่น, รายการสารคดีดีเด่น, รายการกีฬา สร้างสรรค์ดีเด่น, รายการสำหรับเด็กดีเด่น, รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น, รายการปกิณกะดีเด่น, รายการส่งเสริมการศึกษาหรือเทคโนโลยีดีเด่น, รายการละครสร้างสรรค์ดีเด่น และรายการละครดีเด่น

และในส่วน รางวัลประเภทบุคคลดีเด่น 9 รางวัล ได้แก่ ผู้ดำเนินรายการข่าวดีเด่น, ทีมรายงานข่าวดีเด่น, พิธีกรดีเด่น, ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ดีเด่น, ผู้กำกับการแสดงดีเด่น, นักแสดงสมทบหญิงดีเด่น, นักแสดงสมทบชายดีเด่น, นักแสดงนำหญิงดีเด่น และนักแสดงนำชายดีเด่น

 

ทั้งนี้ งานประกาศผลรางวัลทีวีสีขาว จะจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณโรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.whitetvaward.com หรือเฟสบุ๊ก www.facebook.com/WhiteTvAward

ข่าวอื่นๆ