หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลทีวีสีขาว ประเภทรายการ มีเกณฑ์มาตรฐานดังนี้

  • ด้านคุณค่า / คุณภาพ
  • ด้านการนำเสนอ
  • ด้านความรับผิดชอบ

เกณฑ์การพิจารณามีดังนี้

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและตัดสินรางวัล : ประเภทรายการ
1. รายการ ข่าวดีเด่น 1) เสนอข่าวที่มีคุณค่าของข่าว มีประโยชน์ต่อสังคมและเป็นเรื่องที่คนในสังคมควรรู้ เปิดโลกทัศน์ผู้ชม
2) นำเสนอข่าวที่มีคุณภาพ เที่ยงตรง ทันเหตุการณ์ เสนอข่าวอย่างรอบด้าน อยู่บนพื้นฐาน ของแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้
3) นำเสนอข่าวด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย
4) เคารพสิทธิของบุคคลในข่าว รับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผลได้ผลเสียของประเทศและ ประชาชน และยึดมั่นจริยธรรมในการนำเสนอข่าว
2. รายการ สารคดี ดีเด่น 1) เสนอเนื้อหาสาระที่มีคุณค่า มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม
2) มีการลำดับภาพและวิธีการเล่าเรื่องที่สร้างสรรค์ อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ผ่านการสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลก่อนนำเสนอ
3) นำเสนอสารคดีด้วยภาพ และเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ การได้ข้อมูลต้อง ถูกต้องและเคารพสิทธิ์ของแหล่งข้อมูล และยึดมั่นจริยธรรมในการนำเสนอ
3. รายการ กีฬา สร้างสรรค์ ดีเด่น 1) นำเสนอเนื้อหาสาระที่มีคุณค่า มีคุณภาพ ให้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม ทำให้ผู้ชมได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการกีฬาประเภทนั้น ๆ มากขึ้น
2) มีรูปแบบการนำเสนอด้านการถ่ายทำ การใช้กราฟิก การตัดต่อ การใช้เทคนิคพิเศษ ทำให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย
3) นำเสนอรายการด้วยความรับผิดชอบ สอดคล้องเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการกีฬาและไม่ส่งเสริมการพนันทั้งทางตรงและทางอ้อม ยึดมั่นจริยธรรมในการนำเสนอ
4. รายการ สำหรับเด็ก ดีเด่น 1) เป็นรายการที่ผลิตเพื่อผู้ชมที่เป็นเด็กโดยเฉพาะ เนื้อหาสาระมีคุณค่า ส่งเสริมพัฒนาการ ของเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม เป็นประโยชน์ต่อเด็กในวัยต่างๆ สื่อสารให้เด็กเกิด ความเข้าใจได้ง่าย ได้รับความรู้ ได้ประโยชน์ได้ความเพลิดเพลิน
2) มีรูปแบบการนำเสนอที่สร้างสรรค์ ไม่เสนอภาพความรุนแรง มีวิธีการนำเสนอเหมาะกับเด็ก แต่ละช่วงวัย
3) นำเสนอภาพและเนื้อหาที่ถูกต้อง ไม่นำแนวคิดของผู้ใหญ่แทรกในเนื้อหารายการ และไม่ละเมิดสิทธิเด็ก ยึดมั่นจริยธรรมในการนำเสนอ
5. รายการ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ดีเด่น 1) เนื้อหาสาระที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย หรือศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีเนื้อหาสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจและมีทัศนคติที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรมไทย
2) นำเสนอเนื้อหาครบถ้วน ผ่านการค้นคว้าข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม มีรูปแบบการนำเสนอ และวิธีการเล่าเรื่องน่าสนใจ ทันสมัย เข้าใจได้ง่าย
3) นำเสนอภาพและเนื้อหาที่ถูกต้อง การได้ข้อมูลต้องถูกต้องและเคารพสิทธิของแหล่งข้อมูล และยึดมั่นจริยธรรมในการนำเสนอ
6. รายการ ปกิณกะ ดีเด่น 1) เนื้อหารายการและรูปแบบการนำเสนอมีความหลากหลาย สอดแทรกสาระที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้ชม
2) มีความคิดสร้างสรรค์ทั้งการผลิตและนำเสนอ พิธีกรประจำรายการมีความสามารถด้าน การนำเสนอ มีไหวพริบและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีบุคลิกภาพดี
3) เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีการใช้ภาษาและกิริยาที่สุภาพเหมาะสมกับเนื้อหารายการ ไม่แสดงพฤติกรรมรุนแรงและไม่เหมาะสม
7. รายการ ส่งเสริม การศึกษาหรือ เทคโนโลยี ดีเด่น 1) เนื้อหาสาระมีคุณค่า ให้ความรู้ของศาสตร์ต่างๆ หรือแสดงให้เห็นแนวคิด องค์ความรู้ พัฒนาการเทคโนโลยีทันต่อสถานการณ์ น่าสนใจ เป็นประโยชน์ผู้ชม
2) รูปแบบการนำเสนอทันสมัย เช่น การใช้กราฟิก การตัดต่อ การลำดับภาพ ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย
3) ผลิตและนำเสนอภาพและเนื้อหาที่ถูกต้อง เคารพสิทธิของแหล่งข้อมูล ยึดมั่นจริยธรรมในการนำเสนอ
8. รายการ ละคร สร้างสรรค์ ดีเด่น 1) เป็นละครเชิงสร้างสรรค์จรรโลงสังคม มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ ให้ข้อคิด และแรงบันดาลใจที่ดีต่อการดำเนินชีวิตและช่วยยกระดับจิตใจของผู้ชม
2) พิจารณาคุณภาพองค์รวมทั้งหมดของการผลิตละคร ตั้งแต่ เนื้อหาสาระ ความบันเทิง บทโทรทัศน์ บทบาทการแสดง ตัวละคร ผู้ก ากับ องค์ประกอบศิลป์ฯลฯ โดย มีวิธีการนำเสนอที่ น่าสนใจ มีการลำดับเรื่องที่ดี มีภาษาภาพที่สวยงามสอดคล้องกับเรื่องราว
3) นักแสดงใช้ภาษา กิริยาท่าทางเหมาะสมตามบทของเนื้อเรื่อง
9. รายการ ละครดีเด่น 1) มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ สนุกสนาน ให้ข้อคิดที่ดีในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ชม
2) พิจารณาคุณภาพองค์รวมทั้งหมดของการผลิตละคร ตั้งแต่ เนื้อหาสาระ ความบันเทิง บทโทรทัศน์ บทบาทการแสดง ตัวละคร ผู้กำกับ องค์ประกอบศิลป์ฯลฯ โดย มีวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ มีการลำดับเรื่องที่ดี มีภาษาภาพที่สวยงามสอดคล้องกับเรื่องราว
3) นักแสดงใช้ภาษา กิริยาท่าทางเหมาะสมตามบทของเนื้อเรื่อง

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลทีวีสีขาวประเภทบุคคล มีเกณฑ์มาตรฐานดังนี้

  • ด้านคุณค่า / คุณภาพ
  • ด้านการนำเสนอ
  • ด้านความรับผิดชอบ

เกณฑ์การพิจารณามีดังนี้

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและตัดสินรางวัล : ประเภทบุคคล
1. ผู้ดำเนิน รายการข่าวดีเด่น 1) ใช้ภาษาและมีการออกเสียงอย่างถูกต้องตามอักขรวิธี ใช้น้ำเสียงรายงานข่าว ชัดเจนตามบริบทของเนื้อข่าว
2) มีีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาข่าว ทำความเข้าใจกับเนื้อหาข่าวได้เป็นอย่างดีรายงานข่าวได้ราบรื่น ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย มีไหวพริบสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นระหว่างการรายงานข่าวได้ด้
3) ให้เกียรติบุคคลในข่าว ไม่แสดงความคิดเห็นของตนที่ทำให้บุคคลในข่าวได้รับ หรือแสดงอารมณ์ร่วมหรือชี้นำสังคม
2. ทีมรายงานข่าวดีเด่น 1) พิจารณาจากการทำงานเป็นทีมในการนำเสนอข่าวรูปแบบสกู๊ปข่าวผลงานต่าง ๆ ที่ทีมทำได้ชัดเจน ตรงประเด็น ถูกต้อง ฉับไว
2) ทีมข่าวสามารถผลิต และนำเสนอสกู๊ปข่าวที่มีคุณค่าของข่าว ถูกต้อง ตรงประเด็น ครบถ้วน รอบด้าน ทันต่อเวลา แสดงให้เห็นทักษะด้านการวางแผน การคิดวิเคราะห์ และการปรับตัวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
3) เป็นทีมข่าวที่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการนำเสนอข่าว มีการค้นคว้าอ้างอิงตรวจสอบข้อมูล รับผิดชอบต่อสิ่งที่นำเสนอ รวมทั้งเคารพสิทธิของบุคคลที่ปรากฏใน ข่าว
3. พิธีกรดีเด่น 1) มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา สามารถสื่อสาร และดำเนินรายการได้ดี
2) สื่อสารได้ชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธี ทั้งราชาศัพท์ คำสามัญ ภาษาต่างประเทศ ชื่อสถานที่ ภาษาสุภาพ น้ำเสียงเหมาะสม เข้าใจง่าย
3) ควบคุมรายการให้ดำเนินไปตามเป้าหมาย ไม่นอกประเด็น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4) การแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับของลักษณะรายการ มีบุคลิกที่ดี
5) สื่อสารกับผู้ร่วมรายการและผู้ชมได้สอดคล้องกับแนวคิดของรายการ
4. ผู้เขียนบทละคร โทรทัศน์ดีเด่น 1) สามารถรักษาเค้าโครงเรื่องเดิมได้ตามความมุ่งหมายของบทประพันธ์ และบทละครมีความสมจริงตามยุคสมัยของเนื้อเรื่อง
2) สร้างสรรค์บทละครอย่างมีคุณค่าแม้จะดัดแปลงจากบทประพันธ์
3) สร้างฉาก เหตุการณ์ชีวิตและบุคลิกของตัวละครให้ความสัมพันธ์กันตลอดทั้งเรื่อง
4) ภาษาพูดของตัวละครในบทละครต้องสอดคล้องกับบทประพันธ์
5. ผู้กำกับการแสดงดีเด่น 1) พิจารณาจากคุณภาพของละคร และทิศทางในการกำกับละครทั้งเรื่องี
2) สามารถทำความเข้าใจกับผู้แสดงให้เข้าถึงบทบาทการแสดงที่เหมาะสมกับ เรื่องราวเป็นอย่างดี
3) ตีความหมายบท คัดเลือก และกำกับผู้แสดงทุกคนให้สามารถแสดงออกได้ ตามบทที่ได้รับ
4) ต้องเป็นผู้ประพฤติดี ไม่มีเรื่องเสื่อมเสียหรือการกระทำผิดกฎหมายให้ปรากฏ
6. นักแสดงสมทบหญิง ดีเด่น
7. นักแสดงสมทบชาย ดีเด่น
8. นักแสดงนำหญิงดีเด่น
9. นักแสดงนำชายดีเด่น
1) มีความสามารถในการแสดงอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้งเหมาะสมกับบทบาทของตัวละคร สามารถดึงดูดความสนใจเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ชมทุกฉากที่แสดง
2) สามารถแสดงออกและถ่ายทอดอารมณ์มาสู่ผู้ชมได้อย่างมีศิลปะ มีการควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
3) มีความเข้าใจในศิลปะของการแสดง เชื่อและเข้าใจในบทบาทที่ตนแสดง มีการแสดงที่จริงใจ ปราศจากการเสแสร้งทำให้ผู้ชมสามารถรับความคิดที่ผู้ประพันธ์บทละครและผู้ก ากับการแสดงต้องการสื่อสารต่อผู้ชมได้
5) จดจำบทได้ดี มีสมาธิสูง สามารถรวมความคิด อารมณ์ ความรู้สึกตามบทบาทอย่างมีพลังและจุดหมายทางการแสดงที่แน่นอน
6) สามารถถ่ายทอดบุคลิกของตัวละครได้อย่างสมจริง หลากหลาย ถูกต้อง น่าสนใจ
7) มีผลงานที่แสดงถึงพัฒนาการหรือมาตรฐานด้านการแสดง
8) ต้องเป็นผู้ประพฤติดี ไม่มีเรื่องเสื่อมเสียหรือการกระทำผิดกฎหมายให้ปรากฏ